Dokumenti

Statut Općine Viljevo - pročišćeni tekst

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17.) i članka 22. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik", br. 1/13.), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Viljevo na sjednici održanoj 16.02.2018., donijelo je STATUT OPĆINE VILJEVO

Plan razvoja Općine Viljevo do 2027. godine na temelju koncepta "pametna općina"

Postupak izrade dokumenta Viljevo 2027 započinje analizom sadašnjeg stanja koja uključuje i analizu razvojnih potencijala te SWOT analizu. U drugom dijelu dokumenta definirana je vizija i misija Općine kao podloga za određivanje strateških ciljeva i plana razvoja kao pokretača dinamičnog socio-ekonomskog razvoja te razvojni prioriteti / područja intervencije u procesu implementacije

Plan gospodarenja otpadom Općine Viljevo

za razdoblje od 2018. do 2013. godine