0 stanovnika
popis 2011.

7

NASELJA

Blanje
Bockovac
Cret Viljevski
Ivanovo
Kapelna
Krunoslavje
Viljevo

11.178 ha

POVRŠINA

5.850 ha

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

3.300 ha

ŠUMSKE POVRŠINE

350 ha

PAŠNJACI

SJEDIŠTE:

Braće Radića 87, Viljevo

NAČELNIK:

Dominik Knežević

ZAMJENIK NAČELNIKA:

Dalibor Dakić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Mađarić

TELEFON:

(031) 644-014

FAX:

(031) 644-400