Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica troškova života

Predmet: Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja
posljedica rasta troškova života – informacija, dostavlja se

Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23). U okviru sveobuhvatnog paketa mjera radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) korisnicima mirovine, i to:

 1. korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
 2.  korisnicima mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetom da dostave dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec rujan 2023.
 3.  korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u RH i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u RH ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i dostave dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.
 4.  korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
 5. korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700 eura.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 300 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura
 • od 300,01 do 435 eura u iznosu od 120 eura
 •  od 435,01 do 570 eura u iznosu od 80 eura te
 • od 570,01 do 700 eura u iznosu od 60 eura.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu (pod 2), obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za rujan 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.
Korisnicima samo inozemne mirovine (pod 3) JNP će biti isplaćeno pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da HZMO-u do 30. studenoga 2023. dostave dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023.
 • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023.

Dokaz o iznosu mirovine za rujan 2023. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja je dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a. Tiskanica u PDF formatu može se popuniti na kompjuteru te kao takva isprintati, a može se preuzeti i u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a. (Tiskanicu dostavljamo u prilogu)
Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.
Navedenim korisnicima JNP bit će isplaćeno najkasnije u mjesecu prosincu 2023. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.
Isplata JNP-a korisnicima mirovine ostvarene samo u R Hrvatskoj je danas, 23. listopada 2023.
JNP je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Radi šire dostupnosti, ovim putem vas molim da o navedenom informirate i svoje korisnike.

Dokumentaciju vezanu uz ovu Obavijest možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content