Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Viljevo i članka 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21.), Općinski načelnik objavljuje:

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro
za 2023. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

( 1) Općina Viljevo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad od interesa za opće dobro da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima u 2023. godini.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

  1. financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju športa

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:

  • poticanje i razvoj športa i to nogometa, rukometa, odbojke, lova, ribolova, moto-športa, biciklizma, i dr.

(4) Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje udruga, kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području Općine Viljevo, a čija je djelatnost od interesa za opće dobro za Općinu.

(5) Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja sporta, koje su od interesa za opće dobro Općine Viljevo osigurana su sredstva u Proračunu Općine za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura od čega je iznos od:

 

  • 60.000,00 eura za financiranje programa/projekata udruga čija je djelatnost od interesa za opće dobro za Općinu iz Programa javnih potreba u sportu.

(6) Rok za podnošenje prijava je 17. ožujka 2023. godine.

(7) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu.

(8) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viljevo: www.viljevo.hr

Prijava se podnosi poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA VIUEVO
Braće Radića 87
31 531 Viljevo

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama – SPORT”

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info@vilievo.hr

Viljevo, 15. veljače 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovaj Natječaj možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content