Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
– sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij ekonomske struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Poznavanje rada na računalu u smislu ovog javnog natječaja dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom, stručnom provjerom, diplomom, svjedodžbom, potvrdom poslodavca ili izjavom. Pod stručnom provjerom u smislu ovog natječaja smatra se i prijašnji rad na radnom mjestu za koje je utvrđen navedeni uvjet.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
– dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (presliku isprave)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
   a) presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja i
   b) presliku potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu ili rješenja o rasporedu, ili ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokaza, koji mora sadržavati vrstu obavljanih poslova, potrebnu struku i stručnu spremu i razdoblje u kojem su poslovi obavljani
– presliku isprave o položenom državnom ispitu (prije: državni stručni ispit)
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (odgovarajuća javna isprava, stručna provjera, diploma, svjedodžba, potvrda poslodavca ili izjava)
– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su obvezni u natječajnoj dokumentaciji navesti adresu elektroničke pošte (e-mail) na koju će im biti poslana obavijest o ostvarivanju prava na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima i izvornike preslikanih dokumenata, dužan je dostaviti izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatski branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 79/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, kao i druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz i o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na  javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ne smatraju se  kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Na internetskoj stranici Općine Viljevo (www.viljevo.hr)  dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti biti će o tome obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail koji su naveli u prijavi.

Sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 16/11, 4/18, 112/19) smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Općina Viljevo, Braće Radića 87, 31531 Viljevo, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” putem pošte ili osobnom dostavom na navedenu adresu.

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Sukladno odredbama Zakona o provedi Opće uredbe o zaštiti („Narodne novine“ broj: 48/18) i Uredbe EU 2016/679, dokumenti dostavljeni na Javni natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na javni natječaj te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

PROČELNICA:
Melita Grüll, univ.spec.admin.publ., v.r.

Dokumentaciju vezanu uz ovaj Natječaj možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content