Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju Javnih potreba Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/18 i 3/20) i članak 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) općinski načelnik Općine Viljevo objavljuje:

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu iz Programa javnih potreba u sportu

(1) Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad od interesa za opće dobro da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške programima/projektima u 2024. godini u području sporta.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za:

A) financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju sporta

3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose:

• poticanju i razvoju sporta (nogometa, rukometa, odbojke, lova, ribolova, moto-sporta, biciklizma i drugo)

(4) Institucionalna podrška predstavlja specifičan oblik potpore za organizacijski razvoj i poslovanje udruga, kojom se osigurava trajnost i stabilnost rada udruga registriranih na području Općine Viljevo, a čija je djelatnost od interesa za opće dobro za Općinu.

(5) Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja sporta koje su od interesa za opće dobro Općine Viljevo sredstva su osigurana u Proračunu Općine Viljevo za 2024. godinu, u iznosu od 60.000,00 eura.

(6) Rok za podnošenje prijava je 11. ožujak 2024. godine.

(7) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu.

(8) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viljevo: www.viljevo.hr

Prijava se podnosi poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA VILJEVO
Braće Radića 87
31 531 Viljevo

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI – Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama – SPORT“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info@viljevo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content