Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za imenovanje općinskog zapovjednika VZ Općine Viljevo

Vatrogasna zajednica Općine Viljevo ( u nastavku VZO Viljevo) na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (,,Narodne novine br.. 125/2019.”), članka 15.stavka l.Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (,,Narodne novine br. 39/2021″), članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Viljevo Viljevo, članka 36. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Viljevo od 29.prosinca 2020.godine, te Odluke Predsjedništva VZO Viljevo od 30.listopada 2022.godine raspisuje

J A V N I P O Z I V
za imenovanje općinskog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Viljevo

I

Općinski vatrogasni zapovjednik imenuje se u trajanju od 5 godina na mandatno razdoblje
2022 .-2027.godine.·

II

Rijeci i pojmovi koji imaju rodno značenje u o,vom javnom pozivu odnose se jednako na
muki i ženski rod,bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

III
Kandidati koji se Zele javiti na ovaj javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete: imaju hrvatsko državljanstvo,
imaju prebivalište na području Općine Viljevo,
dolaze iz redova članica VZO Viljevo, najmanje zavedenu srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika,
Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike sljedećih dokumenata: dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
presliku osobne iskaznice,
uvjerenje o osposobljenosti (zvanje u vatrogastvu),
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima 1
odgovornostima,

uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Prijave na Javni poziv zajednos navedenom potrebnom dokumentacijom ( neovjerena preslika, a nakon donošenja Odluke a imenovanju predočiti izvornike dostavlja se na adresu sjedišta VZO Viljevo A. Starevića 2, s naznakom ,,Prijava na Javni poziv .za imenovanje općinskog zapovjednika VZO VilJevo”.

v
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

VI

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je osam (8) dana od dana objave na web stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice (https://hvz.gov.hr, web stranicama Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije <httos://vzzob.hr/) web stranici Općine Viljevo (http://www.viljevo.hr/) .

U Viljevu 30.10.2022. god.

poziv PDF

Scroll to Top
Skip to content