Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

           Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, objavljuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama
Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

1. Predmet javnog poziva:

Usluga pražnjenja septičkih jama.

2. Količina predmeta javnog poziva:

Prema potrebama naručitelja tijekom godine.

3. Mjesta za izvršenje predmeta javnog poziva:

Matična škola u Viljevu, 31531 Viljevo, Kralja Tomislava 1
Područna škola Ivanovo, 31540 Ivanovo, Nikole Tesle 1 b
Područna škola Kapelna, 31531 Kapelna, Petra Preradovića 103
Područna škola Podravska Moslavina, 31530 Podrvska Moslavina, Strossmayerova 87 a
Područna škola Krčenik, 31530 Krčenik, Kolodovrska 47.

4. Način prijave na javni poziv:

Dostava ponude na obrascu za prijavu koji će biti objavljen na web stranci Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo uz javni poziv http://os-astarcevica-viljevo.skole.hr pod nazivom PRILOG 1. Obrazac prijave.
Ponuditelj je dužan popuniti PRILOG 1. Obrazac prijave, te uz PRILOG 1. Obrazac prijave dostaviti:

  • presliku osobne iskaznice
  • izvadak iz obrtnog, sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno u slučaju da je prijavitelj OPG dokaz o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi vršitelja usluge u roku od 5 dana.

6. Način dostave ponuda:

Ponuda s dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavlja osobno ili preporučeno poštom na adresu: Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo, Kralja Tomislava 1, 31531 Viljevo, s naznakom „ponuda javni poziv – ne otvaraj“.

7. Rok za dostavu ponuda:

8 dana od objave javnog poziva, a najkasnije do 24. siječnja 2024. godine do 13:00 sati. Prijave moraju stići u sjedište naručitelja do naznačenog datuma i vremena.

8. Kriterij za odabir ponude:

Najniža ponuđena cijena po zapremnini cisterne, uz zadovoljenje svih uvjeta iz ovog poziva.

9. Odabir ponude i obavijest o odabiru:

Javno otvaranje ponuda Povjerenstvo će obaviti 29.1.2024. godine s početkom u 12:30 sati, u prostorijama Osnovne Škole Ante Starčevića Viljevo, Kralja Tomislava 1, Villjevo.
Odluka o odabiru ponude bit će objavljena roku od 8 dana od dana donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo.

10. Završne odredbe:

Neće se razmatrati:

  • prijave bez priloga odnosno bez potrebne dokumentacije
  • prijave koje nisu zaprimljene u roku za prijavu (najkasnije do siječnja 2024. godine do 13:00 sati).

Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo zadržava pravo poništiti ovaj javni poziv odnosno ne odabrati prijavitelja u bilo kojoj fazi postupka provedbe javnog poziva.

11. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobni podaci dostupni iz obrasca prijave i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog javnog poziva.
Prijavom na javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te ostalim propisima kojima je propisano područje osobnih podataka.

12.

Sve informacije u vezi s predmetnim javnim pozivom mogu se dobiti u Osnovnoj školi Ante Starčevića Viljevo, Viljevo, Kralja Tomislava 1 i na telefon 031/644 444, radnim danom od 8 do 14 sati.

RAVNATELJICA:
Blaženka Škrlec, prof.

Dokumentaciju vezanu uz ovaj Poziv možete preuzeti na linku ispod:

Scroll to Top
Skip to content