Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), donijela je

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – vježbenik, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, KLASA: 112-02/24-01/2, URBROJ: 2158-39-24-1, od 3. svibnja 2024. godine, objavljen 15. svibnja 2024. godine u „Narodnim novinama“ broj: 56/24, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Općine Viljevo.

II.

Odluka o poništenju biti će objavljena u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Općine Viljevo, te će se dostaviti kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNICA:
Melita Grüll, univ.spec.admin.publ., v.r.

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content