Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu – sport

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.), čl. 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20. – pročišćeni tekst i 2/21.) te čl. 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo, načelnik Općine Viljevo dana 21. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu
financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu –
SPORT

Članak 1.

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2023. godinu, određeni su programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih programa/projekata.

Članak 2.

U 2023. godini će se iz Proračuna Općine Viljevo sufinancirati sljedeći projekti/ programi udruga iz područja sporta:

REDNI BROJ

NAZIV PRIJAVITELJA

NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA

IZNOS FINANCIRANJA

1.

ŠRD “Zlatni karaš” Viljevo, Braće Radića 106, Viljevo, OIB:60408812137

Športsko-ribolovne aktivnosti ŠRD-a Zlatni Karaš Viljevo

4 000,00 eur

2.

ŠNK Viljevo, Kralja Tomislava 8, Viljevo, OIB: 02452491890

Rad i djelovanje ŠNK Viljevo

26 000,00 eur

3.

LD Kuna Viljevo, Kosačevo 2, Viljevo, OIB: 95184492833

Redovne aktivnosti udruge u području lovstva, brige o divljači i zaštite prirode u 2023. godini

5 000,00 eur

4.

NK “Kapelna”, Matije Gupca 8, Kapelna, OIB: 00837487215

Natjecanje u NS D. Miholjac

5 500,00 eur

5.

Moto klub Rimljani, Vladimira

Moto susreti 2023, redovito

4 000,00 eur

 

Nazora 63a, Viljevo, OIB:

49595994394

funkcioniranje kluba

 

 

6.

Paintball klub „Spartan” Viljevo, Ivanovo Školska 2a OIB: 22312539209

Rad i djelovanje kluba

3 500,00 eur

 

7.

Škola nogometa NK Viljevo, Kralja Tomislava 8 OIB:94493943918

Škola nogometa NK Viljevo

2 000,00 eur

 

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Viljevo za 2023. na poziciji:

SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO, RADIO, OSTALE UDRUGE aktivnost A100201, Tekuće donacije (konto 381).

Članak 4.

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viljevo sklopit će ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Viljevo (www.viljevo.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content