Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – KULTURA

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.), čl. 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20. – pročišćeni tekst i 2/21.) te članka. 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo, načelnik Općine Viljevo dana 25. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu –
KULTURA

Članak 1.

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu, pregledanih prijava od strane Povjerenstva za provjeru i ocjenu pristiglih zahtjeva, određuju se programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih programa/projekata.

Članak 2.

U 2024. godini će se iz Proračuna Općine Viljevo sufinancirati sljedeći projekti/ programi iz područja kulture:

REDNI BROJ

NAZIV PRIJAVITELJA

NAZIV

PROJEKTA/PROGRAMA

IZNOS FINANCIRANJA

1.

Udruga “Borislav”, Kapelna, Cret Viljevski K. Tomislava 48, OIB:40748503251

Redoviti rad i troškovi udruge

1.000,00 €

2.

Kazališno-dramska udruga “Drski” Viljevo, Braće Radića 106, Viljevo, OIB: 16715008676

Rad i aktivnosti kazališno- dramske udruge “Drski” Viljevo

5.000,00 €

3.

Udruga roma „Lijepa riječ“ Donji Miholjac, Kapelna Nikole Tesle 23

OIB: 61943832359

Rad udruge roma

3.000,00 €

4.

Udruga žena ,,Ruže“ Kapelna, P.

Prerado vića 155

OIB:92670896920

Rad udruge u 2024. godini

3.500,00 €

5.

Kultumo-umjetničko društvo ,,Đeram“, Braće Radića 87, Viljevo, OIB: 78054908612

Organiziranje 14. smotre folklora i redovan rad društva

3.000,00 €

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Viljevo za 2024. na poziciji:
Aktivnost A100201 SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO, RADIO, OSTALE UDRUGE, Tekuće donacije.

Članak 4.

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viljevo sklopit će ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Viljevo (www.viljevo.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content