Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku o odobravanju financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu – OSTALE UDRUGE

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.), čl. 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20. – pročišćeni tekst i 2/21.) te čl. 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viljevo, načelnik Općine Viljevo dana 25. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava temeljeni Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu –
OSTALE UDRUGE

Članak 1.

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama od interesa za opće dobro za 2024. godinu, pregledanih strane Povjerenstva za provjeru i ocjenu pristiglih zahtjeva od određeni su programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih programa/projekata.

Članak 2.

U 2024. godini će se iz Proračuna Općine Viljevo sufinancirati sljedeći projekti/ programi iz područja hobističkih i ostalih djelatnosti udruga:

REDNI BROJ

NAZIV PRIJAVITELJA

NAZIV

PROJEKTA/PROGRAMA

IZNOS FINANCIRANJA

1.

UDVDROBŽ Ogranak Donji Miholjac, K. Zvonimira 1, OIB:58185520059

Promocija i održavanje identiteta postrojbi Domovinskog rata te obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata

1.000,00 eura

2.

Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Viljevo, Kosačevo 2

OIB:47803733776

Rad udruge branitelja u 2024. godini

2.000,00 eura

3.

Udruga kuhara tradicionalnih jela ,,Vrećari“ Viljevo, Kralja Tomislava 8

OIB:22105241738

Rad udruge u 2024. godini

6.000,00 eura

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Viljevo za 2024. na poziciji:
SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO, RADIO, OSTALE UDRUGE aktivnost A100201, Tekuće donacije.

Članak 4.

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viljevo sklopit će ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Viljevo (www.viljevo.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content