Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

ODLUKU o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu „Zaželi”

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo” broj: 2/18, 2/20 i 3/20 — pročišćeni tekst i 2/21), a u vezi Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ:524-07- 02-01/3-22-37 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0428, općinski načelnik Općine Viljevo dana 18. siječnja 2023. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu
„Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena” na radno mjesto – žena za pomoć u kući

I.

Poništava se Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu „Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena” na radno mjesto – žena za pomoć u kući, KLASA: 112-01/22-01/3, URBROJ: 2158-39-23-15, od 9. siječnja 2023. godine, objavljen na službenim stranicama Zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama Općine Viljevo, radi proceduralne pogreške.

II.

Ova Odluka o poništenju Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu „Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena” na radno mjesto – žena za pomoć u kući stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Ovu Odluku  možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content