Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluku o primljenim radnicama na radno mjesto žena za pomoć u kući

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), a nakon otvaranja i pregleda prijava pristiglih na Oglas za zapošljavanje žena na projektu „Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena“ financiranog iz poziva ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III te sukladno objavljenom javnom natječaju za prijem u radni odnos općinski načelnik Općine Viljevo donosi

O D L U K U
O PRIMLJENIM RADNICAMA
NA RADNO MJESTO ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

RADNO MJESTO VILJEVO – 6 IZVRŠITELJICA

R.BR.

Ime i prezime

Broj bodova

Datum prijave

Vrijeme prijave

1

Marijana Vincetić

10

19.01.2023.

12:14:07

2

Valerija Kovačević

10

19.01.2023.

12:17:10

3

Marijana Dubrović

10

19.01.2023.

12:18:07

4

Jadranka Đakovac

10

19.01.2023.

13:03:22

5

Katica Mančić

10

19.01.2023.

13:06:37

6

Biserka Dubrović

10

19.01.2023.

13:37:50

RADNO MJESTO BLANJE, BOCKOVAC I IVANOVO – 3 IZVRŠITELJICE

R.BR.

Ime i prezime

Broj bodova

Datum prijave

Vrijeme prijave

1

Inga Golinac

10

19.01.2023.

13:14:11

2

Vita Bogdanović

10

19.01.2023.

13:23:31

3

Marija Rabljenović

10

19.01.2023.

13:38:55

RADNO MJESTO KAPELNA – 3 IZVRŠITELJICE

R.BR.

Ime i prezime

Broj bodova

Datum prijave

Vrijeme prijave

1

Suzana Lončar

10

19.01.2023.

13:19:13

2

Kruna Mihajlović

10

19.01.2023.

13:20:18

3

Gordana Savić

10

19.01.2023.

13:30:26

RADNO MJESTO KRUNOSLAVJE – 1 IZVRŠITELJICA

R.BR.

Ime i prezime

Broj bodova

Datum prijave

Vrijeme prijave

1

Mirjana Rudić

10

20.01.2023.

14:01:54

Obradom pristigli prijava, utvrđeno je da su sve navedene osobe koje se nalaze na popisu ostvarile maksimalan broj bodova jer pripadaju ranjivoj skupini koja ima prednost pri zapošljavanju prema Ugovoru projekta referentni broj: UP.02.1.1.1.0428 točka 8.1.1. Posebnih uvjeta. 

Ostalim osobama koje su sudjelovale na natječaju poslana je pisana obavijest o ishodu natječaja. Sve prijavljene osobe koje se ne nalaze na objavljenoj listi, a predale su ispravnu dokumentaciju nalaze se na rezervnoj rang listi u slučaju potrebe za zapošljavanjem tijekom trajanja projekta.

Prijavljene osobe koje imaju pitanja u vezi prijave i provedbe natječaja mogu se obratiti osobno u Općinu Viljevo, Braće Radića 87, 31531 Viljevo.

Planirano vrijeme početka zapošljavanja i trajanja rada je od 1. veljače 2023. godine do 31. srpnja 2023. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovau odluku možete preuzeti na linkou ispod:

Scroll to Top
Skip to content