Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu „Zaželi”

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), a u vezi Odluke o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01/3-22-37 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0428, općinski načelnik Općine Viljevo dana 18. siječnja 2023. godine, raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Projektu
„Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena“ na radno mjesto – žena za pomoć u kući

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci (probni rad od 1 mjesec).
Ukupan broj radnica koji se traži: 13 radnica
Mjesto rada (radna mjesta) područje Općine Viljevo.

 1. Viljevo – 6 radnica
 2. Blanje, Bockovac, Ivanovo – 3 radnice
 3. Kapelna – 3 radnice
 4. Krunoslavje – 1 radnice

Opis poslova:

 • dostava namirnica;
 • pripremanje jednostavnih obroka;
 • održavanje čistoće stambenog prostora;
 • pranje i glačanje rublja;
 • ostale usluge u kući i okućnici;
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju;
 • briga o higijeni i osobnom izgledu;
 • pomoć u socijalnoj integraciji;
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. veljače 2023. godine do 31. srpnja 2023. godine.

Ciljana skupina ovog Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva žene bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ranjiva skupina su žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prednost u zapošljavanju imaju pripadnice teže zapošljivih / ranjivih skupina

Kriteriji prijema u radni odnos:
Svaka prijava za rad, za pojedino radno mjesto sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi,) će se bodovati sukladno donjoj tablici.

Tablica bodovanja prijava:

Kriterij

 

Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti

 

Broj bodova

Žena od 50 godina i više

Osobna iskaznica

10

Žena mlađa od 50 godina

Osobna iskaznica

5

Osoba s invaliditetom

Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

10

Žrtve trgovanja ljudima

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

10

Žrtve obiteljskog nasilja

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

10

Azilantice           

Odluka  odobrenju azila koju izdaje MUP

10

Žene koje su izašle iz sustava skrbi             

(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.                       

 Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o

prekidu prava na smještaj kao oblika srbi izvan vlastite obitelji

10

Liječene ovisnice

Potvrda institucije/udruge/pravne osobe

da se liječila od ovisnosti o drogama

10

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

Potvrda o otpuštanju

10

Pripadnice romske nacionalne manjine

Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

10

Beskućnice

Rješenja centra za socijalnu skrb o smještaju u

prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

10

Ukoliko dvije prijaviteljice imaju jednak broj bodova za pojedino radno mjesto, sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi) prednost ima ona koja je svoju prijavu poslala ranije. Vrijeme prijave je ono kada je prijava zaprimljena u poštanskom uredu gledajući dan, sat, minutu i sekundu slanja prijave na poštanskom žigu (naljepnici) na omotnici prijave. Ukoliko dvije prijave imaju isti broj bodova i isto vrijeme slanja prijave prednost ima prijaviteljica koja je starija (dob se računa na datum prijave na oglas).

Bodovanje se vrši temeljem dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu. Naknada dostava dokumentacije nije moguća kao ni slanje dodatne dokumentacije putem pošte, e-pošte, osobno ili na neki drugi način.

Prijaviteljica je u prijavi obvezna naznačiti (zaokružiti) za koje radno mjesto se javlja na oglas prema mjestu rada. Potrebno je zaokružiti samo jedno radno mjesto, a ukoliko je zaokruženo više radnih mjesta (mjesta rada) takva prijava će se odbaciti. Ukoliko željeno radno mjesto nije označeno smatrat će se da se prijava odnosi na radno mjesto sukladno adresi prebivališta prijaviteljice iz osobne iskaznice. Dozvoljena je prijava samo na jedno radno mjesto. Ukoliko jedna prijaviteljica pošalje više prijava za različita radna mjesta (prema mjestu rada) uzet će se u obzir samo jedna, ranije poslana prijava.

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

 •  Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanje nakon objave ovog Oglasa),
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,
 • Ostala dokumentacije kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Viljevo, www.viljevo.hr.  Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na mail: procelnik@viljevo.hr ili broj telefona 031/644-014.

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 26. siječnjem 2023. godine, isključivo poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:
Općina Viljevo, Braće Radića 87, Viljevo, s naznakom „Prijava na oglas – Zaželi i ostvari – Program zapošljavanja žena“.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovaj oglas možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content