Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Zakonska regulativa

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/0712/0836/09150/11144/12 i 19/13, 137/15123/17 i 98/19 i 144/20)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06125/0616/0795/08,46/10145/1037/1344/1345/13 i 110/15)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12121/1698/1942/20144/20 i 37/21)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15 i 69/22)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/0861/1104/18 i 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02,47/1080/10 i 93/11)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN 125/1164/15 i 112/18)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97107/0794/13 i 98/19 i 57/22)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/2246/22,  19/22 71/23)

Zakon o udrugama (NN 74/1470/1798/19 i 151/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o grobljima (NN 19/9850/12 i 89/17)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18115/1898/19 i 57/22)

Zakon o sustavu civilne zašite  (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 144/22)

Scroll to Top
Skip to content