Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini

Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 1. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/22), a u vezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj: 111/21 i 144/22), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava, općinski načelnik Općine Viljevo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja lokalnih medija s područja Općine Viljevo i Osječko-baranjske županije od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini, a sukladno Zakonu o elektroničkim medijima.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Na javni natječaj se mogu javiti mediji koji:

 • su registrirani sukladno zakonu
 • imaju uredništvo u Općini Viljevo ili Osječko-baranjskoj županiji te redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela te sportska, kulturna i ostala događanja
 • su upisani u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije
 • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu i Proračunu Općine Viljevo
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine Viljevo

III. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANICRANJA

Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava podijeljeni su prema vrstama medija:

a) Tiskani mediji 

– broj zaposlenih: prilikom utvrđivanja visine financiranja, bodovat će se i broj zaposlenika na dan 31. prosinca godine koja prethodi objavi javnog poziva, a subjekt je dužan dostaviti i ovjerenu izjavu u kojoj se nalazi broj zaposlenih osoba uz njihove funkcije (novinara, urednika, fotografa, snimatelja, djelatnika u marketingu…)

broj bodova 0-20

– posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama, a koji će biti naznačeni u Natječaju za dodjelu financijskih sredstava

broj bodova 0-20

– proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (Teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…) Dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja

broj bodova 0-10

– dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana Općine Viljevo i koje se odnose na rad tijela Općine Viljevo proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima)

broj bodova 0-20

= najviše 70 bodova

b) Internetski portali

– posjećenost/čitanost/gledanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama

broj bodova 0-30

– dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana Općine Viljevo i koje se odnose na rad tijela Općine Viljevo proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima)

broj bodova 0-30

– proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (Teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…) Dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja

broj bodova 0-10

= najviše 70 bodova

c) Radio i televizija

televizija – gledanost/slušanost temeljem relevantnih istraživanja medijskog tržišta i dostupnosti (dosega) medija, kao i njihovih profila na društvenim mrežama

broj bodova 0-20

– dostava pregleda objavljenih vijesti vezanih za svakodnevni život građana Općine Viljevo i koje se odnose na rad tijela Općine Viljevo proteklih 6 mjeseci (pregled po mjesecima)

broj bodova 0-30

– proizvodnja autorskih neprofitnih sadržaja (Teme iz područja kulture, ravnopravnosti manjina i ljudskih prava, sporta, zdravlja, očuvanja okoliša i baštine…) Dostaviti dokaze o proizvodnji ovakvog autorskog sadržaja

broj bodova 0-10

– posebne platforme na stranom jeziku

broj bodova 0-10

= najviše 70 bodova

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Viljevo za 2024. godine u iznosu od 3.000,00 eura ukupno, programski sadržaji financirati te će u iznosu od 250,00 eura mjesečno.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv čini sljedeća dokumentacija:

 1. Obrazac 1. – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,
 2. Obrazac 2. – podaci o programskom sazdaju koji se prijavljuje,
 3. Obrazac 3. – Izjava ispunjena u cijelosti, ovjerena potpisom i pečatom osobe ovlaštene za zastupanje,
 4. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
 5. Potvrda Općine Viljevo o nepostojanju duga,
 6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama,
 8. Istraživanja o slušanosti,

Prijave se dostavljaju isključivo na pratećim obrascima ovog Javnog natječaja koji su objavljeni zajedno ovim Javnim natječajem na službenoj stranici Općine Viljevo.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Na ovaj javni poziv se može prijaviti isključivo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici preporučeno ili putem pisarnice na adresu: Općina Viljevo, Braće Radića 87, 31 531 Viljevo s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija od interesa za Općinu Viljevo u 2024. godini“.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Viljevo.
Prijave na Javni natječaj koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i obliku opisanim u točkama II. IV. I V. ovog Javnog poziva, smatrati će se neprihvatljivim i neće se razmatrati.
Rezultati Javnog poziva objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Viljevo u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

VII. ODLUČIVANJE O PRIJAVAMA, POTPISIVANJE UGOVORA I PRAVO PRIGOVORA

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima.
Podnositelj prijave kojem se odobre financijska sredstva sklopiti će s Općinom Viljevo ugovor o financiranju programskih sadržaja, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Podnositelj prijave koji je sudjelovao u javnom natječaju za dodjelu sredstava može podnijeti prigovor na odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. Prigovor se podnosi u roku od (osam) dana od dana primitka odluke o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje općinski načelnik

VIII. NAČIN OBJAVE INFFORMACIJA

Informacije o ovom javnom pozivu, prateći obrasci te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i odluka o dodjeli sredstava, bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Viljevo: www.viljevo.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: procelnik@viljevo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovaj Natječaj možete preuzeti na linkovima ispod:

Scroll to Top
Skip to content