Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

U okviru Općine Viljevo trenutno postoje tri crkve, dvije rimokatoličke i jedna pravoslavna crkva.

Župna crkva Sv. Andrije apostola u Viljevu

Župna crkva Sv. Andrije apostola u Viljevu je prema podatcima iz Šematizma Pečujske biskupije iz 1883. sagrađena 1280. godine.
Apostolski vizitator, isusovac Bartol Kašić, za vrijeme svog pohoda Viljevu i okolnim selima 1618. kaže za ovu crkvu da ima krov, ali je bez prozora i vrata te da u njoj dugo nije bila služena misa, no unatoč tome poziva vjernike na pričest u ovu središnju crkvu Sv. Andrije apostola. 
Prema biskupu Marijanu Maraviću ( 1647. ) na području župe je postojala i druga crkva, crkva Sv. Petra koja je postojala na području današnjeg atara Staro Viljevo. U toj crkvi je biskup Maravić služio svečanu misu, propovijedao i krizmao vjernike.
Oko 1760. godine crkva Sv. Andrije je obnovljena, Kor je sazidan 1837. , a 1843, crkva se ponovno obnavlja, na nju se nadograđuje takozvani oratorij. Tri godine kasnije podižu se u crkvi dva pokrajnja oltara, a crkva i zvonik se prekrivaju limom.
Viljevačka općina nabavila je 1852. godine za župnu crkvu orgulje koje se i danas nalaze u crkvi no nisu u funkciji. U razdoblju od tada do danas crkva Sv. Andrije je bila izložena čitavom nizu građevinskih promjena. Župnik Vlado Karačić, obnovio je crkvu izvana, a obavljeni su i drugi potrebni popravci. Sadašnji župnik je vlč. Zlatko Hnatešin.

Filijalna crkva Sv. Srijemskih mučenika u Ivanovu

Ivanovo ili nekadašnje Gložđe bilo je do Domovinskog rata selo sa većinskim srpskim pravoslavnim stanovništvom. Po odlasku većeg dijela toga stanovništva u tzv. Jugoslaviju u selo su se doselili prognani Hrvati iz Srijema. Tadašnji privremeni upravitelj župe Viljevo vlč. Vinko Dubravac uz potporu načelnika općine Viljevo g. Fekete i g. Bertića iz Ivanova pokrenuo je izgradnju katoličke crkve u selu Ivanovo. Gradnja je započeta 13. svibnja 1995. godine, a crkva je posvećena Svim svetim srijemskim mučenicima iz prvih kršćanskih vjekova. Nova crkva je u potpunosti dovršena. Prva misa u novoj crkvi je održana na blagdan Rođenja Sv. Ivana Krstitelja 1997. godine, danas se u novoj crkvi redovito održavaju svečane nedjeljne mise.

Srpska pravoslavna crkva u Kapelnoj

Srpska pravoslavna crkva u Kapelnoj je sagrađena 1883. godine. Bila je središte Kapelačke Parohije koja se protezala područjem od Slatine do Valpova. Okupljala je vjernike pravoslavne vjeroispovijesti iz Kapelne, Creta Viljevskog, Gložđa, Breštanovaca i ostalih sela na sa područja Kapelačke Parohije.
Toranj crkve je u nekoliko navrata obnavljan. Sama crkva, fasada crkve je nedavno obnovljena na inicijativu g. Steve Posavca, uz potporu Općine Viljevo i nekoliko dobrovoljaca iz samog naselja. 
Nastavit će se daljnja obnova crkve kako bi se u njoj mogle održavati mise, što trenutno nije moguće zbog lošeg stanja u kojem se crkva nalazi.

Scroll to Top
Skip to content