Općina Viljevo

Braće Radića 87, 31531 Viljevo | 031/644-014 | info@viljevo.hr

općina viljevo

Odluka o poništenju javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), donijela je

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/23-01/14, URBROJ: 2158-39-23-1, od 1. prosinca 2023. godine, objavljen 6. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj: 145/23, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Općine Viljevo.

II.

Odluka o poništenju biti će objavljena u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Općine Viljevo, te će se dostaviti kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNICA:
Melita Grüll, univ.spec.admin.publ., v.r.

Dokumentaciju vezanu uz ovu Odluku možete preuzeti na linku ispod:

Scroll to Top
Skip to content